Post New Job

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες), για πλήρωση 210 κενών θέσεων Αστυφυλάκων και 40 κενών θέσεων Πυροσβεστών

Location

Cyprus, Nicosia, Cyprus, Larnaca, Cyprus, Limassol, Cyprus, Paphos, Cyprus, Famagusta

Description

 Οι αιτήσεις, θα υποβάλλονται από το πρωί της Δευτέρας 19.12.2016 μέχρι μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 23 .01.2017ορθά συμπληρωμένες - Διαβάστε πιο κάτω τους όρους, τα καθήκοντα, τα προσόντα και τις λεπτομέρειες για τις αίτήσεις - Ποιοι δικαιούνται

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες), για πλήρωση 210 κενών θέσεων Αστυφυλάκων και 40 κενών θέσεων Πυροσβεστών. Οι θέσεις προκηρύχθηκαν στην επίσημη εφημερίδα του κράτους σήμερα Παρασκευή 16/12.

 

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α3: €11.055, 11.166, 11.277, 11.614, 11.969, 12.324, 12.679, 13.034, 13.509, 14.022, 14.535, 15.048, 15.561 Α5: €11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708 και Α7(ii): €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565, 22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία, προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ. 2) του 2014.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2016, Νόμου 49 (II) του 2015, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €9.524. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στον περί Προϋπολογισμό του 2016, Νόμο 49 (II) του 2015.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

  1. Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται γιαοποιοδήποτε σκοπό.
  2. Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού που απασχολείτο κατά την 1.1.2012 (εκτός τηςΕκπαιδευτικής Υπηρεσίας) και διορίζεται σε θέση χωρίς να έχει μεσολαβήσει μετά την εν λόγωημερομηνία διακοπή της έκτακτης ή με σύμβαση υπηρεσίας του, και
  3. Εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας.
  4. Τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, 
  5. Μόνιμου υπαλλήλου νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης.

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όπως αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(Ι)/2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

3. ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(1) Η εγγραφή στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση
από τον υποψήφιο Αστυνομικό.

 (2) (α) Η εγγραφή θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο
Αστυνομικός θα τελεί υπό δοκιμασία.

 (β) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να απολύσει οποιοδήποτε αστυνομικό εάν κρίνει μετά από εκθέσεις του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή του Υπευθύνου της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, και των Αστυνομικών Διευθυντών, υπό τις διαταγές των οποίων αυτός υπηρέτησε, ότι αυτός δεν είναι ικανός αστυνομικός. Νοείται ότι πριν από την απόφαση για απόλυση, ο Αρχηγός, δίδει στον αστυνομικό ειδοποίηση της πρόθεσης του για απόλυση, η οποία περιέχει τους λόγους απόλυσης και τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον της απόλυσής του. Με βάση τις παραστάσεις αυτές ο Αρχηγός μπορεί να αποφασίσει είτε την απόλυση είτε την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου για ακόμη ένα χρόνο. Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα χρόνο από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού.

 (γ) Στην περίπτωση της υποβολής παραίτησης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο Αρχηγός μπορεί να απαιτήσει όπως καταβληθούν λογικές αποζημιώσεις για έξοδα που επωμίστηκε το Κράτος κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκπαίδευσης, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής του.

 (δ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντα του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχηγός της Αστυνομίας προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Αστυφύλακας και η πράξη μονιμοποίησης δημοσιεύεται στις Αστυνομικές Διατάξεις, και συγκεκριμένα στις Εβδομαδιαίες Διαταγές.

 (3) (α) Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή/πρόσληψη στην Αστυνομία εισάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία για γενική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση, διάρκειας τριών ακαδημαϊκών ετών.

 (β) Οι αποτυγχάνοντες να εξασφαλίσουν την κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (3)(α) εκπαίδευση και εκγύμναση βάση της βαθμολογίας του προγράμματος που καθορίζεται με τους εκάστοτε σε ισχύ εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα απολύονται από την Αστυνομία με απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Καν. 7 και 8 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

 (4) Η εγγραφή / πρόσληψη στην Αστυνομία εξυπακούει υπηρεσία σε οποιοδήποτε μέρος της
Δημοκρατίας.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία πρέπει:-

(1) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(2) Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής.

(3) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Τακτικοί Ειδικοί Αστυνομικοί ή Ειδικοί Αστυνομικοί, που υπηρετούσαν στην Αστυνομία πριν από τις 8 Απριλίου 2004, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αστυνομίας Νόμου (Ν.73(Ι)/2004) και συνεχίζουν να υπηρετούν, αυτοί δύνανται, σύμφωνα με το Άρθρο 64 (2)(β) και (3) του Νόμου αυτού, να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία σύμφωνα με τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, (Κ.Δ.Π. 51/89) ανεξαρτήτως ηλικίας.

(4) - (1) Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του.

Μεταξύ άλλων πρέπει:-
(α) Να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή του
χωρίς τη χρήση ακουστικών.
(β) Να διαπιστωθεί, ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε
σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού και,
(γ) Να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.

   - (2) Η καλή κατάσταση της υγείας, η άρτια σωματική διάπλαση και η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του υποψηφίου για να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψη του, θα διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89).

(5) Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1,65 μέτρα οι άνδρες και του 1,60 μέτρα οι γυναίκες. Η μέτρηση του ύψους των υποψηφίων θα γίνεται νοουμένου ότι θα πετύχουν στις γραπτές εξετάσεις.

(6) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.

(7) Να έχει καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας.

(8) Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αστυνομίας
(Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

(9) Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα «Β» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

(10) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

(11) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.

(12) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Αστυνομία.

(13) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30): Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²).

(14) Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος. Επί του θέματος, θα διεξαχθούν γραπτές δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων και / ή προσωπικότητας. Για τις γραπτές δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων, τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας, καθορίζονται ως ½ (μισή) τυπική απόκλιση, επάνω από το μέσο όρο. Για τις γραπτές δοκιμασίες προσωπικότητας, τα αποδεκτά όρια βαθμολογίας, καθορίζονται από τα εντός των ορίων διαστήματα, όπως αυτά περιγράφονται από τη στάθμιση τους.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

(1) Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των € 45 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής.

(2) Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και σε γενικές γραμμές η ύλη της γραπτής εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση, θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμε&

Advert details

Advert ID: 3642
Displayed: 3243
Expires: 3 months ago
Post New Job